:: หน้าแรก
 :: อัตราค่าธรรมเนียม
 :: อัตราภาษีรถ
 :: ขั้นตอนการดำเนินการ
 :: กระดานถาม - ตอบ
 :: ภาพกิจกรรม
 :: สถิติน่าสนใจ
 :: ผังเว็บไซต์
 :: คู่มือการใช้เว็บไซต์

เกี่ยวกับสำนักงาน
 :: ประวัติความเป็นมา
 :: ทำเนียบขนส่งจังหวัด
 :: คณะผู้บริหารงาน
 :: รายชื่อเจ้าหน้าที่
 :: อำนาจหน้าที่
 :: เขตความรับผิดชอบ
 :: แผนที่ตั้ง

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน.
วิสัยทัศน์องค์กร

:: ข่าวดี :: ท่านสามารถชำระภาษีรถ โดยหน่วยเคลื่อนที่

วันเสาร์ - อาทิตย์  ณ จุด G point ห้างเซ็นทรัล ศาลายา
เวลา 11.00 น. - 18.00 น.

วันจันทร์, พุธ, ศุกร์  ณ ศาลากลางส่วนหน้า (ซอย 3)
เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
....................


ข่าวประชาสัมพันธ์
ซักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะเพิ่มเติม 27 มิย.60
กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะของอุปกรณ์สะท้อนแสง และกำหนดหลักเกญฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบอุปกรณ์สะท้อนแสงสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (R ๓) 17 พค.60
กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติม จากกฏหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 18 เมย.60
ประกาศกรมการขนส่งทางบกออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 10 เมย.60
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ.๒๕๖๐ 23 มีค.60
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบสมุดประจำรถ พ.ศ. 2560 9 มีค.60
เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศตาม ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  14 พย.59
ระเบียบกรมการขนส่งว่าด้วยการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559 22 ก.ค.59
กำหนดแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลไม่เกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส้่วนบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  14 มิ.ย.59
การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   7 มิ.ย.59
กฏกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุด ประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559  11 เม.ย.59
กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 ( พ.ศ. 2559 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ)  1 เม.ย.59
กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2559  1 เม.ย.59
"เดินทางปลอดภัย รถใช้ GPS"  24 มี.ค.59
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง  ลำดับการนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถ รย.2 และ รย.3   25 ม.ค.59
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง สัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถ เพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558  11 ม.ค.59
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง สัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558  11 ม.ค.59
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง ผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุ ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558  11 ม.ค.59
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง ผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558  11 ม.ค.59
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558  11 ม.ค.59
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558  11 ม.ค.59

ข่าวสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานฯ 29 กย.59
ประกาศรายชื่อผู้ชฯะการแสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานฯ 29 กย.59
ประกาศสอบราคาจัางเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 6 กย.59
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 6 กย.59
ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้วในราชการ 26 สค.59


ลำดับเลขทะเบียนรถที่จดทะเบียนล่าสุด

ประจำ
ประเภทรถ
หมายเลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
: กม 8530
: นค 5218
: ผจ 621
: 1กฐ 4740

ตารางอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ใบอนุญาตผู้ประจำรถ ชนิดที่ 2,3,4  (รุ่นละ 50 คน)

3 - 5  กรกฎาคม 256 17 - 19  กรกฎาคม 2560
7 - 9  สิงหาคม 2560 21 - 23  สิงหาคม 2560
4 - 6  กันยายน 2560 18 - 20  กันายน 2560

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

11  กรกฎาคม 2560
15  สิงหาคม 2560
12  กันยายน 2560

ทิศทางองค์กร      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ คู่มือสำหรับประชาชน

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์


นายพงศ์ธนา  แววรัตน์
ขนส่งจังหวัดนครปฐม

ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- รถเกียร์อัตโนมัติ ขับอย่างไร ให้ถูกวิธี
- 6 สิ่งที่ควรเปลี่ยนทันที เมื่อซื้อ รถมือสอง
- วิธีตรวจเช็กสภาพรถยนต์ เบื้องต้น ทาเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด
- เจอทางหมอกลงจัด ขับอย่างไร ให้ปลอดภัย
- คำแนะนำการขับรถขึ้นเขา
- เรียนขับรถด้วยตัวเอง หัดขับรถ ครั้งแรก
- เทคนิคการขับรถเกียร์ธรรมดา


ลำดับผู้เข้าชม

Business Logo design
Hit Counter

จัดทำเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547


19  มกราคม  2560

Link :
|| กรุงเทพธุรกิจ
|| เดลินิวส์
|| ข่าวสด
|| คมชัดลึก
|| ไทยรัฐ
|| บางกอกโพลต์
|| ผู้จัดการ
|| มติชน
|| BBC
|| INN
|| BEC
|| ช่อง 3
|| ช่อง 5
|| ช่อง 7
|| ช่อง โมเดิร์นไนน์
|| ช่อง สทท.
|| ช่อง ทีวีไทย

 

 

 


 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
บริษัท ขนส่ง จำกัด

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 6 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล

จัดทำโดย  กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร,โทรสาร 0 3426 1011-3   e-mail :nt-dlt@hotmail.com